Bradford County Strawberry Festival 2014

Bradford County Strawberry Festival 2014

April 12, 2014, Apr 12 - 13

Downtown - Starke, FL 32091, Starke, Florida