Bradford County Strawberry Festival 2015

Bradford County Strawberry Festival 2015

April 11, 2015

Downtown , Starke, Florida