Bradford County Strawberry Festival 2016

Bradford County Strawberry Festival 2016

April, 2016

Downtown , Starke, Florida