Bradford County Strawberry Festival 2017

Bradford County Strawberry Festival 2017

April, 2017

Downtown , Starke, Florida