Bradford County Strawberry Festival 2016

Bradford County Strawberry Festival 2016

April 9, 2016

Downtown , Starke, Florida