Copenhagen Salsa Festival 2020

Copenhagen Salsa Festival 2020

May, 2020

Kedelhallen, Nyelandsvej 75A Frederiksberg, Frederiksberg, Denmark