Copenhagen Salsa Festival 2019

Copenhagen Salsa Festival 2019

May, 2019

Kedelhallen, Nyelandsvej 75A Frederiksberg, Frederiksberg, Denmark