Kilkenny Rhythm & Roots Festival 2020

Kilkenny Rhythm & Roots Festival 2020

May, 2020

Kilkenny Castle Park, Kilkenny Castle Park, Castle Rd Kilkenny, Kilkenny, Ireland