Saint Stephen Catfish Festival 2022

Saint Stephen Catfish Festival 2022

March, 2022

Alice Price Park , Saint Stephen, South Carolina