Savannah Oktoberfest 2020

Savannah Oktoberfest 2020

October, 2020

Rousakis Riverfront Plaza, Savannah, Savannah, Georgia