Stoughton Coffee Break Festival 2020

Stoughton Coffee Break Festival 2020

August, 2020

Mandt Park , Stoughton, Wisconsin