Stratford Kiwanis Garlic Festival 2021

Stratford Kiwanis Garlic Festival 2021

September, 2021

Rotary Complex, 353 McCarthy Rd Stratford, ON, Stratford, Ontario